Steeds vaker spreken werknemers zich uit over onveilige situaties op het werk. Behalve pesten, intimidatie, seksisme of andere ongewenste omgangsvormen, worden ook autoritair leiderschap, hoge prestatiedruk en het ontkennen van ongewenst gedrag genoemd als onveilige werkomstandigheden.

Door het naar buiten komen van alarmerende situaties bij omroepen, voetbalclubs en de overheid, is het duidelijk dat organisaties niet langer kunnen negeren wat er op de werkvloer gebeurt. De schokkende cijfers en uitkomsten van recente onderzoeken benadrukken de dringende behoefte aan het creëren van een veilige, inclusieve, en respectvolle werkomgeving.

Ongewenst gedrag heeft niet alleen een verwoestend effect op individuen, maar dringt ook door in de gehele organisatie, waarbij een vijandige en ongezonde sfeer wordt bevorderd. De gevolgen hiervan zijn verstrekkend en kunnen leiden tot meer stress, angst en zelfs burn-out bij werknemers, terwijl ook de productiviteit en kwaliteit van het werk in gevaar komen.

De impact van passiviteit

Het negeren of bagatelliseren van ongewenst gedrag heeft verstrekkende, schadelijke gevolgen. Organisaties die de signalen niet serieus nemen of meldingen niet goed oppakken, riskeren niet alleen een verminderde werktevredenheid en groter personeelsverloop, maar ook reputatieschade en verstoorde relaties met belanghebbenden en partners.

Gelukkig geven steeds meer organisaties hoge prioriteit aan het welbevinden van hun medewerkers, door respectvol gedrag en communicatie te bevorderen, door meer aandacht te hebben voor het welzijn van werknemers, feedback te stimuleren en in gedragsnormen vast te leggen wat er van elke werknemer wordt verwacht. Daarnaast is de verplichte toegang tot een vertrouwenspersoon een belangrijke stap naar het bieden van ondersteuning en begeleiding aan medewerkers die zich niet helemaal veilig voelen in de organisatiecultuur.

In iedere organisatie, groot of klein, zijn respectvolle omgangsvormen en het naleven van gedragscodes essentieel voor een prettige, gezonde en inclusieve werkomgeving. Het hebben van een gedragscode (in je personeelsgids) is een eerste stap, maar het is belangrijk dat medewerkers bekend zijn met de inhoud ervan. Vaak gaat het hier in de praktijk mis. Het is van cruciaal belang om medewerkers actief te betrekken bij de gedragscode, hun input te verzamelen en ervoor te zorgen dat de code gemakkelijk toegankelijk is.

De verhouding tussen kernwaarden en organisatiecultuur: een praktijkvoorbeeld

Kernwaarden en organisatiecultuur zijn nauw met elkaar verbonden en hebben een wederzijdse invloed op elkaar. Kernwaarden geven de fundamentele overtuigingen en principes weer die de identiteit en richting van een organisatie bepalen. Ze dienen als leidraad voor het gedrag van medewerkers en vormen de basis voor besluitvorming en acties binnen de organisatie. Organisatiecultuur daarentegen omvat de normen, waarden, overtuigingen en gedragingen die gedeeld worden binnen de organisatie. Het wordt gevormd door de manier waarop mensen met elkaar omgaan en hoe leiding wordt gegeven.

Kernwaarden kunnen een positieve maar ook negatieve invloed hebben op de organisatiecultuur. Enige tijd geleden onderzochten wij de organisatiecultuur, bij een bedrijf waar conflicten op de werkvloer speelden. Wat bleek: het gedrag van mensen, gebaseerd op de belangrijkste waarden en normen, ging zo ver dat er een onveilige werksfeer ontstond. Bijvoorbeeld betrokkenheid werd bemoeizucht en samenwerken werd prestatiedruk. Het gevolg ervan was dat mensen het niet meer prettig vonden dat men zo met elkaar omging en zij voelden zich niet meer veilig.

Kernwaarden en gedragscode als leidraad voor een plezierige werksfeer.

Kernwaarden en omgangsvormen fungeren als een kompas voor het gedrag van medewerkers. Wanneer deze waarden en gedragsnormen duidelijk worden gecommuniceerd en actief worden nageleefd door leiders en medewerkers, dragen ze bij aan een cultuur van integriteit, respect en vertrouwen. Ze bieden een gemeenschappelijk referentiepunt waarmee medewerkers zich kunnen identificeren en verbonden kunnen voelen met het grotere doel van de organisatie. Dit draagt bij aan een gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid.

Organisaties die hun kernwaarden en gedragsnormen actief uitdragen en waarmaken, hebben daarbij een positieve aantrekkingskracht op potentiële werknemers. Mensen voelen zich aangetrokken tot organisaties die hun waarden delen en zullen eerder geneigd zijn om te blijven als ze zich kunnen vinden in de cultuur.

In vier stappen een verbeterde werkcultuur realiseren

Excel Yourself heeft vier stappen beschreven om de gedragsnormen effectief in de hele organisatie tot leven te laten komen en een gezonde en plezierige werkcultuur te creëren.

Is jouw organisatie klaar om de stap te zetten naar een veiligere, inclusievere werkomgeving? Download dan nu onze volledige whitepaper en zet de eerste stap naar positieve verandering!