Algemene voorwaarden Excel Yourself

 

Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van de diensten van Excel Yourself. We hebben ons best gedaan de voorwaarden zo duidelijk mogelijk te schrijven en zo min mogelijk moeilijke juridische termen te gebruiken. Hieronder vind je de belangrijkste punten uit de algemene voorwaarden. Lees je liever de uitgebreide versie, klik dan hier.

 

Excel Yourself is een eenmanszaak gevestigd aan de Patmos 15, 2721 HR in Zoetermeer en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 71247939. Excel Yourself helpt medewerkers/leidinggevenden en HR-professionals excelleren: het beste uit zichzelf te halen door het ontwikkelen van hun sterke punten. Bij Excel Yourself kun je terecht voor HR Consultancy, cursussen en assessments, masterclasses en coaching en is aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Excel Yourself:
de opdrachtnemer en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Deelnemer:
de natuurlijke persoon, die ofwel of niet, handelt in de uitoefening van een  beroep of bedrijf, die een dienst afneemt bij Excel Yourself en hiermee een betalingsverplichting aan gaat.
Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf.
Opdracht: de overeengekomen afspraken tussen Excel Yourself en opdrachtgever/consument op grond waarvan Excel Yourself tegen betaling werkzaamheden uitvoert.
Schriftelijk:
zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail.
Website: de website van Excel Yourself: https://www.excel-yourself.nl/

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten, (online)diensten, coaching en overige werkzaamheden van Excel Yourself.
2. Eventueel door deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Excel Yourself uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd en geaccepteerd.

Aanbiedingen en offertes
1. Genoemde prijzen zijn voor deelnemers exclusief BTW en voor consumenten inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
2. Deelnemer zorgt ervoor dat de gegevens die hij verstrekt aan Excel Yourself, juist volledig en actueel zijn.
3. Excel Yourself is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de prijsopgave of offerte of kennelijke programmeer- en/of typefouten in het aanbod op de website.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Excel Yourself en deelnemer komt tot stand op het moment dat:
a. Deelnemer digitaal akkoord gaat met het aanbod van Excel Yourself door de dienst of het product van zijn keuze op de website aan te geven en de bestelling af te ronden. De aankoop is definitief als deelnemer een bevestiging heeft ontvangen.
2. Aanvullende of gewijzigde afspraken zijn van toepassing als deze door Excel Yourself schriftelijk zijn bevestigd.
3. Deelnemer gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

(Online) dienst
1. Wanneer deelnemer zich, (via de website) aanmeldt voor een (online) dienst, ontstaat tussen deelnemer en Excel Yourself een overeenkomst met betalingsverplichting.
2. Na ontvangst van de betaling, ontvangt deelnemer een schriftelijke bevestiging en is de aanmelding definitief.
3. De online dienst is een levering van digitale inhoud. Nadat deelnemer toegang heeft gekregen tot de online dienst, kan deelnemer de overeenkomst niet meer ontbinden. De deelnemer doet hierbij afstand van het wettelijke recht van ontbinding (herroepingsrecht). Dit wettelijke recht van ontbinding is niet van toepassing op de deelnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (freelancer/zzp’er/rechtspersoon).
4. Voor diensten die op een bepaalde datum en tijdstip plaatsvinden, is het wettelijke ontbindingsrecht uitgesloten. Deelnemer heeft in dat geval wel de mogelijkheid een andere persoon in diens plaats te stellen. Excel Yourself wordt hiervan graag vooraf op de hoogte gesteld.
5. Excel Yourself zal haar best doen de dienst naar beste inzicht, kennis en kunde uit te voeren en neemt daarmee een inspanningsverplichting op zich. Of het gewenste resultaat bereikt wordt en/of deelnemer in staat is het geleerde in de praktijk te brengen, is mede afhankelijk van de inzet van deelnemer.
6. Als deelnemer zich aanmeld voor een online dienst, krijgt deelnemer automatisch tot de online leeromgeving.
7. Deelname aan de (online) dienst is persoonsgebonden en alleen toegankelijk voor deelnemer. Rechtspersonen die interesse hebben in de (online) dienst, worden verzocht contact op te nemen met Excel Yourself.
8. Zowel de inhoud van de (online) dienst als de inloggegevens van het account mogen niet met derden gedeeld worden. Wanneer dit toch gebeurt, heeft Excel Yourself het recht om deelnemer de toegang tot de (online) dienst te ontzeggen en/of haar schade te verhalen op deelnemer. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie.
9. Deelnemer dient zelf en voor eigen risico te zorgen voor deugdelijke apparatuur en faciliteiten (o.a. smartphone of computer, apps) om de online dienst van Excel Yourself te kunnen gebruiken.
10. Deelnemer kan de inhoud van de online dienst slechts gedurende de aangegeven periode raadplegen. Het is de verantwoordelijkheid van deelnemer om de gehele online dienst te hebben doorlopen voor het verstrijken van die periode.
11. (Online) diensten of onderdelen daarvan, kunnen in de loop er tijd wijzigen. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie, schadevergoeding of een andere vorm van compensatie.
12. Excel Yourself kan de website en online dienst tijdelijk buiten gebruik stellen in verband met noodzakelijk onderhoud. Wanneer dit gebeurt, heeft deelnemer geen recht op restitutie. Excel Yourself zal haar best doen deelnemer hierover vooraf te informeren.
13. In het geval de termijn van een actie of aanbieding is verstreken, kan Excel Yourself niet meer gehouden worden aan het actietarief en de actievoorwaarden voor de online dienst. Vouchers zijn alleen geldig wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan.
14. Wanneer live sessies onderdeel zijn van de online dienst, worden de data voor deze live sessies voor aanvang bekend gemaakt. Wanneer deelnemer verhinderd is voor een live sessie, kan deelnemer op verzoek en in overleg deelnemen op een andere datum.
15. Excel Yourself heeft het recht om een deelnemer die ongepast gedrag vertoont of in strijd handelt met de fatsoensnormen, onmiddellijk de toegang te ontzeggen. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Tussentijdse beëindiging overeenkomst
1. In het geval deelnemer tijdens de looptijd van een online dienst besluit de dienst niet af te willen maken, heeft deelnemer enkel recht op restitutie van een deel het aankoopbedrag, voor de modules van de online dienst die niet gedownload of geopend zijn.

Prijzen, betaling en facturatie
2. Wanneer een prijsstijging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft alleen de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Aankoopkosten voor (online) diensten worden betaald via een online betaalsysteem. Deelnemer ontvangt de aankoopbevestiging automatisch per e-mail.
4. Facturen worden betaald via bankoverschrijving. De betalingstermijn voor facturen

Aansprakelijkheid
1. Excel Yourself is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele tekortkoming, opzet of grove schuld.
Tot directe schade behoort in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Iedere aansprakelijkheid van Excel Yourself is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als  de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet gedekt wordt onder de verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Excel Yourself beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende dienst.
3. Excel Yourself is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Excel Yourself is uitgegaan van de door deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de opgedane kennis en het implementeren van het ontvangen advies.
5. Excel Yourself is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door technische storingen of wanprestaties van gebruikte software van derden.
6. Deelnemer vrijwaart Excel Yourself tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve wanneer de schade veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld aan de zijde van Excel Yourself.
7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.

Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten zoals teksten, afbeeldingen, video’s welke via de website of social mediakanalen van Excel Yourself worden getoond, berusten uitsluitend bij Excel Yourself en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Excel Yourself worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. Het is deelnemer niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Excel Yourself, door haar geproduceerde werken waaronder begrepen, werkwijzen, adviezen, werkboeken, verslagen, rapporten, modules, vragenlijsten, (onderdelen van) cursussen of door haar gebruikte software te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk.
Dit geldt ook voor de door Excel Yourself gebruikte software.
3. Wanneer deelnemer zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, dan heeft Excel Yourself het recht haar schade te verhalen op deelnemer.
4. Excel Yourself mag situaties uit (online)diensten gebruiken voor promotiedoeleinden en deze onder andere op haar website en social mediakanalen delen. Excel Yourself zal hierbij altijd rekening houden met de belangen en privacy van deelnemer.

Privacy
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten, is ook de privacyverklaring van Excel Yourself van toepassing. Deze is te lezen via de website.
2. Excel Yourself zal de door deelnemer verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Klachten
1. Als deelnemer niet tevreden is over de dienstverlening van Excel Yourself of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient deelnemer dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te melden bij Excel Yourself.
2. Excel Yourself zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via de website, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen via het ODR-platform via Onlinegeschillenbeslechting | Europese Commissie (europa.eu).
4. Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.

Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Excel Yourself gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen deelnemer en Excel Yourself worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.
3. Partijen zullen hun best doen om eerst te proberen onderling tot een oplossing te komen.

Versie december 2023